Skip to main content

Toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens voor arbeidsbemiddeling – privacybeleid conform de GDPR-wetgeving

 1. Persoonlijke gegevens

One On One BVBA met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Moerstraat 45, en ondernemingsnummer BE:0692.907.325, betreft de verwerkings-verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

One on One BVBA is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze overeenkomst beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze diensten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als kandidaat. U wordt dus vriendelijk verzocht deze overeenkomst aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

 1. Verwerkingsdoeleinden en te verwerken gegevens

One On One BVBA is een kwalitatieve partner voor de werving en selectie van bedienden en kaderleden. In het kader daarvan verzamelt zij de persoonsgegevens van kandidaten, met het oog op de voorstelling aan- en de tewerkstelling bij een gebruiker.

Alle noodzakelijke persoonsgegevens, cv’s, kopies van diploma’s, documenten, testresultaten, werkervaringen, enz. die door de kandidaat online, per e-mail, SMS, mondeling (telefonisch, op jobbeurzen, tijdens een verkennend gesprek, …) of op enige andere wijze aan One On One BVBA worden bezorgd, mogen door One on One BVBA worden verzameld, verwerkt en gebruikt om de kandidaat te begeleiden en te bemiddelen in zijn/haar zoektocht naar werk.

Een deel van de gegevens (bv. identiteit, opleiding, werkervaring, …) zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van One On One BVBA. Aanvullende gegevens (bv. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, CV en motivatiebrief, …) zijn niet verplicht, doch kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening van One on One BVBA beter te kunnen afstemmen op de wensten en kwaliteiten van de kandidaat, of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van One On One BVBA naar wie de kandidaat kan worden bemiddeld.

Ik ga akkoord dat One On One BVBA, in het kader van de arbeidsbemiddeling

 • De door mij verstrekte gegevens overmaakt/deelt met haar klanten en opdrachtgevers;
 • Mijn profiel bepaalt en mijn geschiktheid als kandidaat beoordeelt voor een bepaalde functie;
 • De resultaten van de eventueel van mij afgenomen testen verwerkt (online persoonlijkheidstesten, taaltest, assessments, …);
 • Vacatures en jobaanbiedingen doorstuurt via telefoon, e-mail of SMS;
 • Mijn CV actief voorstelt bij opdrachtgevers en klanten van One On One BVBA;

Referenties van de kandidaat mogen slechts worden opgevraagd mits zijn/haar uitdrukkelijke toestemming. Bij gebreke hieraan is een discretieplicht vereist.

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die hij/zij aan One On One BVBA verstrekt. Hij/zij heeft er ook alle belang bij om elke wijziging/aanvulling zo snel mogelijk door te geven aan de contactpersoon bij One On One BVBA.

 1. Rechtsgronden van verwerking

De gegevens van de kandidaat, voor bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • De toestemming van de kandidaat
 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst
 1. Overmaken aan derden

Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de kandidaat worden gedeeld met de opdrachtgevers en klanten van One On One BVBA, waarvan One On One BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 1. Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, in ieder geval gedurende maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.

 1. Rechten van de betrokkene/kandidaat

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De kandidaat heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de kandidaat het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen, en zijn persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de kandidaat gevraagd om een e-mail te verzenden naar Judith Dillen op het volgende e-mailadres: judith.dillen@one-on-one.be, waarna binnen 1 maand zal worden ingegaan op het verzoek.

 1. Klachten

De kandidaat beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).